NaslovnaUslovi korišćenja

Promovišite svoju firmu, proizvod ili uslugu na Tragaču. Umesto što Vi tražite potencijalne klijente, ŠTA AKO ONI NAĐU VAS?

Uslovi korišćenja

Dobro došli!

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za Korisnika usluga, način registracije Korisnika usluga, prava i obaveza Korisnika usluga, način vršenja kupoprodaje, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet platforme Tragač.info.

Da biste korisli interenet portal Tragač.info potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa sledećim Pravilima i uslovima:

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

1.Intenet platforme Tragač.info koji se nalazi na Internet adresi http://www.tragač.info (u daljem tekstu: Tragač) i predstavlja uslugu
informacionog društva.
2.Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Tragač.info (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao
Ugovorne strane)

Pristupom i korišćenjem Tragač sajta, Korisnik usluge pristaje na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa sajtom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Tragač, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Tragač.info na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora).

Sajt omogućava korišćenje Tragač fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Ova intenet platforma pruža online uslugu putem koje Korisnik usluga može oglašavati, prodavati, kupovati, razmenjivati i poklanjati artikle (odeću, obuću, aksesoare) i komunicirati sa drugim korisnicima.

Tragač.info može pružiti korisnicima i dodatne usluge.

Internet portal Tragač.info je posvećen očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Ostalo

Informaciono drustvo Tragač ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju Korisnici usluga (osim uz prethodnu saglasnost Korisnika usluge koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Tekstovi i drugi unosi koje Korisnici usluga ostavljaju na bilo kom delu sajta (na primer u opisima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo Korisnik usluga koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Svako korišćenje sajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Tragač.info, i kršenjem Uslova korišćenja.

Sajt ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Tragač, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Bilo koji sadržaj koji postavite na sajt, kao i bilo koji kontakt koji uspotavite na sajtu mora biti u skladu sa našim pravilnikom.

1. Pružalac usluga informacionog društva

Internet platforma Tragač.info, je klasifikovana kao internet oglasnik – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, “Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), u daljem tekstu Tragač.info, a koji Korisnicima usluga pruža besplatna objavljivanja oglasa na internetu.

2. Besplatne usluge

Tragač.info pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Sajt omogućava Korisnicima usluga Internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika usluga, isključivo bez ikakve naplate.

Tragač.info daje mogućnost direktnog kontakta između korisnika putem privatnih poruka, radi lakše komunikacije i dogovora između istih. Nećemo pristupati sadržaju poruka ukoliko neko od uključenih korisnika ne odobri pravo pristupa administratorima sajta Tragač.info kada pokreće spor sa našim korisničkom podrškom. Molimo Vas da imate na umu da Tragač.info može koristiti automatske alate ili filtere za skeniranje u svrhu u otkrivanju i sprečavanju spam-a i/ili prevare i/ili bilo kakve druge avktivnosti suprotne važećim zakonskim aktima na sajtu Tragač.info.

3. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar Tragač.info

Registrovanim Korisnicima usluga, Tragač.info nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar internet platforme Tragač.info. Tragač.info  prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane Korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:

 • Nije dozvoljeno koristit Tragač.info za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
 • Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.
 • Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na Tragač.info u spam email porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

Informaciono društvo će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Tragač.info zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa sajta, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz sajt, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

4. Uloga

Naš sajt predstavlja zajednicu na kojoj pojednici mogu prodavati, kupovati, razmenjivati i poklanjati odevne predmete i aksesoare. Mi ne posredujemo u transkaciji između kupca i prodavca, kao ni u razmeni između dva pojednica. Takođe, ne kupujemo, ne prodajemo i/ili ne razmenjujemo niti nameravamo da kupujemo, prodajemo razmenjujemo niti poklanjamo artikle prikazane na sajtu. Sajt prikazuje sadržaj koji postavlja treće lice.

Nismo u obavezi da se bavimo bilo kakvim sporom između kupaca, prodavaca ili bilo kojih korisnika sajta. Korisnici su dužni da sami provere korisnike sa kojim nameravaju da posluju.

5. Obaveze Ugovornih strana

Tragač.info se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Tragač.info u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Tragač.info prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

6. Korisnici

Korisnicima usluga koje putem sajta pruža Tragač.info smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi sajtu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na isti. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na sajtu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik fizičko lice koje se registrovalo na sajtu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Samu registraciju Korisnika usluga, kao i sav sadržaj koji registrovani Korisnik usluga postavlja na sajt, Tragač.info ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na sajtu mogu da proisteknu.

Registrovani Korisnik usluga zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani Korisnik usluga garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na sajt. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani Korisnik usluga koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, Korisnik usluga dozvoljava Tragač.info da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe, i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Registrovani Korisnik usluga može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na sajt, ni na koji način ne ograničava registrovanog Korisnika usluga da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani Korisnik usluga može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Informaciono društvo će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinom prijavom na sajt, registrovani Korisnik usluga dobija pristup svom nalogu na sajtu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani Korisnik usluga može da podesi svoj nalog i dodeli mu i promeni podatke.

Postavljanjem sadržaja na sajt, registrovani Korisnik usluga bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Tragač.info da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

Sajt omogućava registrovanom Korisniku usluga da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Tragač.info o tome putem adrese: info@tragac.info

8. Sistem ocenjivanja

Korisnici usluga imaju mogućnost da postavljaju ocene u vidu lajka (ukoliko je korisnik usluga zadovoljan ostvarenom saradnjom) ili dislajka (ukoliko korisnik usluga nije zadovoljan ostvarenom sardanjom) i pisanjem utiska ili opisa saradnje prilikom ocenjivanja.

Tragač.info zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Pravila i uslovi za ocenjivanje korisnika na Tragač.info

Korisnika možete oceniti jedino ako ste sa njim imali obostranu razmenu poruka (obe strane su poslale po najmanje jednu poruku) preko sistema za razmenu poruka unutar Tragač.info (nadalje Tragač.info poruka).
Ako je od poslednje razmene Tragač.info poruka prošlo više od 30 dana, neće postojati mogućnost ocenjivanja.
Korisnika kojeg ste jednom ocenili iz jedne razmene Tragač.info poruka ne možete više oceniti iz iste razmene Tragač.info poruka.
Nije dozvoljeno davanje ili prikupljanje neosnovanih ocena.
Nije dozvoljeno unošenje uvredljivog sadržaja u opis ocene ili odgovor na ocenu.
U opis ocene ili odgovor na ocenu ne smeju se unositi lični podaci korisnika poput JMBG-a, broja lične karte, adrese stanovanja, registracionih podataka pravnog lica.

9. Obaveštenja

Korisnik usluga se obaveštava da mu Tragač.info može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj sajta, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja sajta, novosti i akcija Tragača, kao i sva ostala obaveštenja putem uobičajenih kanala komunikacije poput, ali ne ograničavajući se na: viber poruke, SMS poruke, e – mail i slično. Korisnik usluga ima mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

10. Reklamacije

Kako Tragač.info pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, niti je naknadu moguće preneti na drugu uslugu.

Usluga informacionog društva koju Tragač.info pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

11. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Tragač.info

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Tragač.info. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Tragač.info zadržava pravo da pokrene sudski postupak kod stvarno i mesno nadležnog suda. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na Tragač.info.

Tragač.info ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na sajtu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, ili sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Tragača kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Tragača i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika sajta, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na sajtu Tragača.

Postavljanjem sadržaja na sajt, Korisnik usluga je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu sajta, kao posetiocima drugih pružalaca usluga informacionog društva ili glasila sa kojima Tragač.info ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela sajta je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Tragača, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa sajta, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Tragač.info ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem sajta učinilo javno dostupno.

12. Smernice

Registrovani Korisnici usluga se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Tragač.info ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani Korisnik usluga, postavi na sajt.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Tragača, uključuje (ali nije ograničen na):

 • unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to)
 • pogrešno kategorisanje sadržaja (npr. postavljanje oglasa koji nisu relevantni za kategoriju u kojoj se oglašavaju)
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
 • kada je predmet oglašavanja kupovina ili otkup
 • unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, tekstom prodato i sl.)
 • kada jedan oglas sadrži više predmeta ili usluga oglašavanja
 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
 • uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili prodaju van svrhe sajta, bez prethodne pisane saglasnosti Tragača kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, ili piramidalne šeme
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na sajtu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja sajta
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo sajta
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje sajta za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži
 • mešanje u pristup sajtu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici sajta preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa
 • mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja sajta, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa sajtom
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • korišćenje informacija dobijenih iz sajta kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja sajta u ime te osobe, ili
 • postavljanje poruka ili komentara političkog karaktera
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena sajta, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Tragača,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela sajta, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda sajta, ili bezbednosti mreže

Tragač.info ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa sajtom. Tragač.info može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Tragač.info će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno pokretanje sudskog postupka protiv lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Tragač.info zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Tragača koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Tragač.info ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Tragač.info.

13. Postavljanje oglasnih poruka – oglasa

Registrovani korisnici koji oglašavaju sadržaj, oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Servisu. Prema članu 45. Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, on se nakon toga objavljuje na Servisu.

Oglasi onih Korisnika koji se prvi put oglašavaju, su vidljivi putem Servisa tek nakon provere od strane Informacionog društva .

Informaciono društvo, u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, koja se podjednako primenjuje na sve Korisnike, ograničava broj besplatnih oglasa koje svakom pojedinom Korisniku stoje na raspolaganju.

14. Trgovina između Korisnika usluga

Tragač.info ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga Tragač.info je na sopstveni rizik Korisnika usluga Tragač.info, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

15. Razmena i poklanjanje

Ukoliko razmenjujete kataloški artikal ili ga poklanjate drugom korisniku, uslove povezane za takvu transkaciju treba da direktno usaglasite sa drugim korisnikom. Vi ste jednini odgovorni za takvu transakciju.

16. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na Tragač.info

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na Tragač.info poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”) u tekst (opis) oglasa.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnih usluga Tragač.info. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića i njihovo konzumiranje.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).

17. Ograničenje od odgovornosti

Korisnici usluga sajt koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Tragač.info ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje Korisnici usluga postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju Korisnici usluga koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi Korisnik usluga koji je unos izvršio.

Tragač.info ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane Korisnika usluga. Tragač.info ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Tragač.info nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Tragač.info nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Tragač.info nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, Korisnik usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Tragač.info ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih Korisnika usluga. Tragač.info, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik usluga koji je oglasio sadržaj biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

18. Ograničenje od odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Tragač.info nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Tragač.info ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Tragač.info zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim

19. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Tragač.info se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Tragač.info od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti). Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Tragač.info može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na Tragač.info od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. U slučaju da Korisnik usluga želi da postavi oglas na Tragač.info, po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije obavezan je da se identifikuje ličnim podacima, koji moraju biti tačni i ažurni. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom Tragač.info. Tragač.info ne odgovara za tačnost podataka koje su na Tragač.info unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

20. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Tragač.info se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije

21. Uklanjanje, upozorenje, blokiranje, suspendovanje i prekidanje

Prema našem mišljenu, možemo izdavati upozorenja, blokirati ili trajno prekinuti Vaš pristup sajtu i/ili uslugama (bilo kojoj)  ili ukoloniti bilo koji postavljeni sadržaj, uključujući i kataloške artikle ako:

 • Ako prekršite neki od Uslova korišćenja
 • Ponašate se na bilo koji način za koji smatramo da može naneti štetu našem ugledu
 • i/ili koristite sajt ili usluge na način za koji smatramo da je lažan ili je izvan zakona

21. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Ropito.rs

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Tragač.info, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Tragač.info najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Tragač.info. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti ili otežavanja rada Ropito.rs.

22. Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Informaciono društvo ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

23. Završne odredbe

Tragač.info ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati email svim registrovanim Korisnicima usluga, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.

Pretražite i zabavite se

U bilo kom trenutku potražite sve što vam treba, za vaše poslovne, zabavne ili lične potrebe.
Tragač vam pomaže da to lako i brzo pronađete.

Back to Bello home

Copyright by 381 Dizajn. All rights reserved.

Login

Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our politika privatnosti.

Already have account?

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.